ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Photel Zrt. egy telemarketing, telesales társaság.  Tevékenysége során üzleti partnereit és azok tevékenységét, áruit (termékeit, szolgáltatásait, ingatlant, vagyoni értékű jogot) népszerűsíti, harmadik személyek reklámját, ajánlatait közvetíti. A Photel Zrt. tevékenysége során személyes adatokkal dolgozik, ezért a jogszabályi kötelezettségének eleget téve jelen tájékoztatóban ismerteti az adatkezelési tevékenysége legfontosabb jellemzőit.


1. Az Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése: Photel Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 17-10-001242
Adatkezelő székhelye: 7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17
Adatkezelő honlapja: www.photel.hu
Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@photel.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 (1) 453 5300
Adatkezelési szám:
NAIH-102154

(továbbiakban: Társaság)


2. Az Adatkezelés szabályai


Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv."), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.


3. A Társaság által kezelt adatok köre


3.1 A Társasághoz az Érintettek személyes adatai adattovábbítás útján jutnak el. A Társasághoz történő adattovábbítást a www.proaktivdirekt.com weboldal üzemeltetője, a “KETTՔ Vállalkozási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Andor u. 54., cégjegyzékszám: 01-09-260551, adószám: 10800519-2-43) teljesíti. Az adattovábbítás azt jelenti, hogy az Érintett személyes adatait a Kettő Kft. gyűjti és az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén átadja a Társaságnak. Az adatkezelés a Társaság székhelyén és telephelyén, a 7100 Szekszárd Alkotmány utca 7. és 1094 Berzenczey utca 9. szám alatti irodáiban, illetőleg informatikai hálózatán történik.
3.2 A Társaság kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezeli, akik a http://www.proaktivdirekt.com weboldalon a Társaság részére történő adattovábbításhoz, a
www.proaktivdirekt.com weboldalon rögzített feltételeknek megfelelően a hozzájárulásukat megadták. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás nem feltétele a http://www.proaktivdirekt.com weboldalon elérhető nyereményjátékban való részvételnek.
3.3 A Társaság az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, születési év, nem, település, Proaktív user azonosító ID, sorszám, hozzájárulás időpontja.
3.4 A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, amelyet az Érintett a www.proaktivdirekt.com weboldalon, a regisztráció során az adattovábbításhoz való hozzájárulás menüpontban, a Photel Zrt. neve melletti jelölő négyzet bejelölésével adhat meg.

4. A személyes adatok kezelésének célja


4.1 A Társaság a személyes adatokat azzal a céllal kezeli, hogy üzleti partnereit (harmadik személyek), azok termékét, szolgáltatását reklámozza, üzleti partnerei szerződési ajánlatait közölhesse. Ennek keretében a Társaság közvetlenül megkeresheti az Egyént a megadott elérhetőségein (e-mail cím, telefonszám) harmadik személy tevékenységének népszerűsítése, illetve terméke, szolgáltatása ismertségének növelése érdekében. A Társaság a hozzájárulás alapján megkeresheti az Egyént továbbá harmadik személyek kereskedelmi ajánlataival is valamely termék (ideértve az ingatlant, vagyoni értékű jogot is) értékesítésének, szolgáltatás igénybevételének előmozdítása érdekében.

5. Harmadik személyek adatokhoz való hozzáférése, adatkezelése


5.1. Amennyiben a megkeresés alapján az Érintett nem köt szerződést vagy más módon nem adja hozzájárulását, személyes adatait a Társaság nem adja át, teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

5.2. Amennyiben a közvetlen megkeresés során az ajánlat ismertetéséhez az Érintett hozzájárul, a Társaság az adott terméket, szolgáltatást értékesítő harmadik személy nevében és javára köt szerződést (továbbiakban Eladó: az a harmadik személy, akinek nevében és javára a Photel Zrt. megrendelést rögzít, szerződést köt, annak kérésére további kapcsolódó szolgáltatást pl. ügyfélszolgálat nyújt.) A szerződéskötés során a Photel Zrt. adatfeldolgozóként jár el, a megrendelést az Eladó teljesíti. Az Érintett szerződéskötés teljesítéséhez szükséges adatait (tipikusan: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím) és a szerződéskötés során rendelkezésre bocsátott egyéb adatait az Eladó részére rögzíti a Társaság. A szerződéskötő Eladó személyéről, a személyes adatokhoz így hozzáférő személyről a szerződéskötést megelőzően a megkeresés során kap az Érintett tájékoztatást.


6. Adatbiztonság


6.1. Abból a célból, hogy a Társaság megóvja az Érintett személyes adatait kifejezetten a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra kerülés, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a Társaság különböző gyakorlati, elektronikus és szervezeti
eljárásokat hozott létre. A Társaság az Érintett személyes adatainak kezelése során kiemelt figyelmet szentel arra, hogy megakadályozzon minden jogellenes vagy illetéktelen eljárást.
6.2. A Társaság az Érintett személyes adatainak biztonságát különböző technikákkal óvja: kódolás használatával, amely folyamatoknál erre van lehetősége, jelszavas védelem használatával, ahol ez az eljárás alkalmazható; és a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozásával, melyen Társaság azt érti, hogy csak azon alkalmazottai férhetnek hozzá Érintett személyes adataihoz, akik számára az a fentiekben említett célok elérése érdekében szükséges.

7. Az Adatkezelés időtartama


7.1 A Társaság a személyes adatokat a fentiekben ismertetett telesales, telemarketing és reklám tartalmú email küldése céljából addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezelés megszüntetését és a személyes adatok törlését nem kéri.

8. Adatfeldolgozás


A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai


9.1 Az Érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a tájékoztatást az Érintett kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül megadja. A Társaság a tájékoztatást az Érintettel előzetesen egyeztetve email üzenetben vagy postai úton teljesíti.
9.2 A Társaság az Érintett tájékoztatását megtagadhatja, amennyiben az Érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében és az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Ebben az esetben a Társaságnak az Érintettet írásban kell tájékoztatnia, hogy a tájékoztatást miért tagadta meg.
9.3 Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha az a valóságnak nem felel meg.
9.4 Az Érintett bármikor kérheti, hogy a Társaság a személyes adatait törölje, vagy zárolja.
Ha a Társaság az Érintett törlés vagy zárolás iránti kérelmét megtagadja, nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, jelezve annak jogszabályi alapját. Ilyen esetben a Társaságnak tájékoztatnia kell az Érintett, hogy bírósági jogorvoslatért vagy Hatósághoz fordulhat. Amennyiben az Érintett bírósági jogorvoslatért folyamodik, akkor dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
9.5. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
9.6 Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
9.7 Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
9.8 Ha az Érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
9.9 Az adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10. Tilalmi lista


10.1 Amennyiben az Érintett a megrendelés(ek) postai úton történő teljesítése(i) után személyes adatai törlését kéri, úgy a Társaságnak a törvényi kötelezettségének megfelelően Érintettet tilalmi listára kell felvennie. A Társaság ez alapján tilalmi listát vezet azoknak az Érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.
10.2 A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy listán szereplő Érintettek adatai ne kerüljenek újra átvételre, ne lehessen azokat harmadik személynek átadni, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvenni. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény sem postai, sem elektronikus úton nem küldhető, a telefonon keresztüli megkeresés nem engedélyezett, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.
10.3 A tilalmi listán szereplő adatokat a Társaság a jogszabályban meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel, és köteles biztosítani az Érintettek e szabályzatban meghatározott jogainak gyakorlását.

11. Adatvédelmi incidens


A Társaság köteles nyilvántartást vezetni az előforduló adatvédelmi incidensekről. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ennek a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidensidőpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Az Érintett kérésére a Társaság köteles a nyilvántartás alapján az Érintett részére az erre irányuló igény kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatást adni.

12. Jogorvoslati lehetőség


Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Társasághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Photel Zrt.

cím: 7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17

e-mail: adatvedelem@photel.hu

telefonszáma: +36 (1) 453 5300

honlapja: www.photel.hu

Lehetősége van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége az Érintett részére:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
telefon: + 36 (1) 391-1400
fax: + 36 (1) 391-1410
e-mail elérhetőség: ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu
honlap: www.naih.hu
Amennyiben az Érintett bírósági jogorvoslatért folyamodik, akkor dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

13. Fogalom meghatározások


Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (pl. e-mail cím, név, telefonszám, életkor, nem, stb.).

Érintett
Az adatkezeléssel érintett személy, az, akinek az adatait az adatkezelő kezeli
Hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Harmadik személy
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.